• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN LỘC HÀ
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 32357 hồ sơ

- Đã xử lý: 31637 hồ sơ

99.5%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top