• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN LỘC HÀ
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 4696 hồ sơ

- Đã xử lý: 4639 hồ sơ

99.5%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top