• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

9969 hồ sơ

Đã xử lý

9532 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

901

Hồ sơ đã xử lý

777

98.1 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1596

Hồ sơ đã xử lý

1465

95.6 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2344

Hồ sơ đã xử lý

2244

99.5 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1607

Hồ sơ đã xử lý

1559

99.7 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

3761

Hồ sơ đã xử lý

3682

99.3 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1906

Hồ sơ đã xử lý

1699

99.8 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Lộc Hà 358 2504 2377 19 99.21% 165 2 125 174
UBND Xã An Lộc 9 701 694 11 98.44% 0 0 0 5
UBND Xã Bình Lộc 0 489 488 1 99.80% 0 0 0 0
UBND Xã Hộ Độ 6 463 459 5 98.92% 1 0 1 3
UBND Xã Hồng Lộc 2 306 307 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Ích Hậu 1 1033 1027 3 99.71% 1 3 0 0
UBND Xã Mai Phụ 0 196 192 3 98.46% 0 0 0 1
UBND Xã Phù Lưu 1 697 688 6 99.14% 2 1 0 1
UBND Xã Tân Lộc 0 284 284 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Bằng 2 1179 1168 1 99.91% 10 1 0 1
UBND Xã Thạch Châu 2 544 535 7 98.71% 4 0 0 0
UBND Xã Thạch Kim 0 134 127 1 99.22% 0 0 0 6
UBND Xã Thạch Mỹ 0 792 792 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thịnh Lộc 0 647 647 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 381 9969 9785 57 99.42% 183 7 126 192
Top