• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN LỘC HÀ
năm 2021

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 134 hồ sơ

- Đã xử lý: 122 hồ sơ

91.8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top